Medezeggenschap

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, personeel, directie en bestuur samen. De inspraak en betrokkenheid van ouders en medewerkers is formeel geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR).

Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Vaste onderwerpen zijn onder meer de begroting, het jaarplan en de schoolgids. Als ouders willen dat een bepaald onderwerp behandeld wordt, kunnen ze dat via de MR aankaarten.

De Medezeggenschapsraad (MR) van SBO Noorderlicht bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. De teamleden worden gekozen door het schoolteam en de oudergeleding wordt gekozen door de ouders van school. De (adjunct) directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR heeft vaak een adviserende maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken van de school. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen, de vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover zij instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school om te worden ingezien. We zien de MR (naast bovenstaande taken) ook als klankbord en vinden het belangrijk ze breed te informeren en te bevragen over ontwikkelingen van onze school.

Wilt u een onderwerp bespreken met de MR of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr@sbonoorderlicht.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Noorderlicht is onderdeel van Biezonderwijs. Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Ook daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze negen scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur.

Heeft u interesse in deelname aan de GMR? Of heeft u andere vragen? Neem contact op met de GMR via gmr@biezonderwijs.com