SBO Noorderlicht > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over onze school. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Studiedagen

  • Donderdag 7 september 2023
  • Donderdag 5 oktober 2023
  • Woensdag 22 november 2023
  • Maandag 19 februari 2024
  • Dinsdag 9 april 2024
  • Dinsdag 21 mei 2024
  • Woensdag 22 mei 2024
  • Vrijdag 21 juni 2024

Schooltijden

Dag Begin Einde Pauzetijden
Maandag 08.40 uur 15.00 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

10.45 – 11.00 uur

Lunch + pauze: 12.30 – 13.05 uur

Dinsdag 08.40 uur  15.00 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

10.45 – 11.00 uur

Lunch + pauze: 12.30 – 13.05 uur

Woensdag 08.40 uur 12.30 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

10.45 – 11.00 uur

Donderdag 08.40 uur  15.00 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

10.45 – 11.00 uur

Lunch + pauze: 12.30 – 13.05 uur

Vrijdag 08.40 uur 12.30 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

10.45 – 11.00 uur

Vakanties

Vakantie Datum
Eerste schooldag 28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie  12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 03 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8juli t/m 16 augustus 2024

 

Via deze link kunt u het vakantierooster en de studiedagen ook downloaden en uitprinten voor op het prikbord.

Aanmelden

Uw kind kan terecht op onze school als het onderwijs op een reguliere basisschool (tijdelijk) niet meer passend is. In dat geval heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is wettelijk bepaald. Het samenwerkingsverband Plein 013 geeft de TLV af. Hoe u de TLV kunt verkrijgen verschilt per leerling. In de meeste gevallen vraagt de huidige basisschool de TLV aan, in samenspraak met ouders en onze school.

Met de TLV kunt u als ouder uw kind aanmelden bij een van de drie scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Tilburg. U kunt vooraf kennismaken met onze school. Maak daarvoor een afspraak.

Komt uw kind bij ons op school? Dan wordt u uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek. Als ouder krijgt u de gelegenheid om te vertellen over uw kind en wij verstrekken de nodige informatie over onze school. Vervolgens wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en een bijbehorende vragenlijst. Per jaar zijn er meerdere plaatsingsmomenten. De directie van de school is namens het bestuur gemachtigd een kind al dan niet te plaatsen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee teamleden en twee ouders. Het schoolteam kiest de teamleden en de ouders en verzorgers kiezen de twee ouders/verzorgers. De (adjunct)-directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR heeft vaak een adviserende maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken van de school. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar samen, de vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover zij instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school om te worden ingezien. We zien de MR (naast bovenstaande taken) ook als klankbord en vinden het belangrijk ze breed te informeren en te bevragen over ontwikkelingen van onze school.

Wilt u een onderwerp bespreken met de MR of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr.noorderlicht@biezonderwijs.nl.

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.